Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 846,00 Kč
skladem
naše cena 2 565,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 21 400,00 Kč
skladem
naše cena 26 700,00 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY » REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Autoalarm servis Jiří Cvrček, Na Kotli 724, 500 09 www.autoalarmyhk.cz, IČ: 88804071, zapsaný v živnostenském rejstříku příslušného úřadu – Magistrát města Hradec Králové


vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro internetový obchod www.autoalarmyhk.cz

který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou
a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Reklamační řád se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. - Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.

Firma Autoalarm servis Jiří Cvrček je při prodeji výrobku povinna kupujícímu (spotřebiteli)
s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo firma Autoalarm servis Jiří Cvrček nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu (v případě kupujícího-spotřebitele je-li delší než 24 měsíců). Pro prodejní a poprodejní servis postačuje doložení prodejního dokladu firmy (faktury), dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u prodávajícího.

 1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 1. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou,

  1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

  2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

  3. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení
   od kupní smlouvy,

 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,

  1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  2. tatáž práva spotřebiteli náleží,

   1. jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla
    v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

   2. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit přímo v sídle firmy Autoalarm servis Jiří Cvrček (Na Kotli 724, Hradec Králové 500 09) nebo odesláním na výše uvedenou poštovní adresu. Firma rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, popřípadě do 3 pracovních dní ve složitých případech.

 1. Reklamace se nevztahují na případy

 1. vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího:

  1. prokazatelné nedovolené zásahy do přístroje,

  2. nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li

  3. na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu",

 2. na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití
  dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,

 3. vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 1. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností

 1. že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek ve firmě Autoalarm servis Jiří Cvrček,

 2. že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující prokáže okamžik prodeje,
  v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena),

 3. kupující prokáže, že koupil výrobek od prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Termíny pro vyřízení reklamace

reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného zboží (výrobku) za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě.
V případě oprávněné reklamace má kupující (spotřebitel) právo na náhradu nutných nákladů spojených
s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží
i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží
k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. února 2012 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.

 

Autoalarm servis Jiří Cvrček, Na Kotli 724, 500 09 www.autoalarmyhk.cz, IČ: 88804071, zapsaný v živnostenském rejstříku příslušného úřadu – Magistrát města Hradec Králové